Personvernerklæring

Akasuki AS

I personvernerklæringen gir vi deg informasjon om hvilke personopplysninger som behandles, hvorfor opplysningene dine behandles og hvilke rettigheter du har i forbindelse med behandlingen av dine personopplysninger.

Bruk av våre tjenester innebærer at personopplysninger overføres til land utenfor EØS. En overføring av personopplysninger til land utenfor EØS gjør at opplysningene som overføres, ikke er sikret et like godt beskyttelsesnivå som innenfor EØS. Du kan lese mer om dette i punktet «Personopplysninger overføres til USA». 

Behandlingsansvarlig

Behandlingsansvarlig er den som bestemmer formålet med behandlingen av personopplysninger, og hvilke midler som skal brukes i behandlingen. Det er AKASUKI AS (org.nr.: 928 604 160) som er behandlingsansvarlig for personopplysningene som behandles i forbindelse med tjenestene og produktene vi tilbyr.

AKASUKI AS representeres ved DAGLIGE LEDER, KARINA JOHANSEN NØRBECH

Kontaktopplysningene til behandlingsansvarlig er:
AKASUKI AS
OLAV RUSTIS GATE 7
5057 BERGEN

E-post: post@akasuki.no

Særlige kategorier av personopplysninger

Særlige kategorier av personopplysninger er typer av personopplysninger som er regnet for å være særlig sensitive og beskyttelsesverdige. De særlige kategoriene av personopplysninger, er opplysninger om rasemessig eller etnisk opprinnelse, politisk oppfatning, religion, filosofisk overbevisning eller fagforeningsmedlemskap, samt behandling av genetiske opplysninger og biometriske opplysninger med det formål å entydig identifisere en fysisk person, helseopplysninger eller opplysninger om en fysisk persons seksuelle forhold eller seksuelle orientering.

Etter personvernforordningen er utgangspunktet at behandlingen av denne typen personopplysninger er forbudt. Det er likevel lov til å behandle disse opplysningene, dersom man har et unntak fra forbudet. Eksempler på unntak kan være samtykke fra den som får personopplysningene sine behandlet eller at det er nødvendig å behandle opplysningene for å beskytte vitale interesser.

AKASUKI AS behandler i utgangspunktet ikke særlige kategorier av personopplysninger. Vi har likevel ikke kontroll over hvilke opplysninger du velger å gi når du er i kontakt med oss. Hvis vi mottar særlige kategorier av personopplysninger fra deg på en måte som gjør at opplysningene lagres, for eksempel i et fritekstfelt, i en spørreundersøkelse eller på e-post, vil opplysningene slettes.

Hvem vi behandler personopplysninger om

Vi behandler personopplysninger om blant annet:

Besøkende på vår nettside

Kunder og potensielle kunder

Kontaktpersoner hos våre leverandører og samarbeidspartnere

Når personopplysninger registreres

For at du skal kunne benytte våre tjenester er vi nødt til å registrere dine personopplysninger. Når og hvordan AKASUKI AS registrer dine personopplysninger avhenger av din kontakt med oss. Vi registrerer dine personopplysninger blant annet i disse tilfellene:

Når du besøker nettsiden

Når du er i kontakt med oss på e-post, telefon eller sosiale medier

Formål og rettslig grunnlag

AKASUKI AS behandler opplysninger om deg til ulike formål og med ulike rettslige grunnlag. Dine personopplysninger behandles for at vi skal kunne tilby deg våre produkter og tjenester, og for at vi skal kunne markedsføre våre produkter og tjenester.

Vi behandler personopplysningene dine når du er i kontakt med oss via kontaktskjema, på e-post, telefon eller i sosiale medier. Når du er i kontakt med oss behandles normalt personalia og kontaktopplysninger, i tillegg til de personopplysningene du gir oss i forbindelse med dialogen vi har. Vi mottar også tilbakemelding på om våre e-poster åpnes.

Formålet med behandlingen er at vi skal kunne behandle henvendelser knyttet til våre tjenester og produkter, eller ditt kundeforhold med oss. Behandlingsgrunnlaget er vår berettigede interesse av kunne kommunisere på en enkel og effektiv måte med våre kunder og potensielle kunder i våre kontaktflater.

Kundedialog slettes som hovedregel 3 år etter kundeforholdet er avsluttet. Dette fordi dialogen er av betydning for eventuelle rettslige krav som kan oppstå som følge av avtaleforholdet med oss.

Dialog med potensielle kunder, slettes 6 måneder etter siste dialog. Dersom det foretas et kjøp, regnes dialog som knytter seg til våre produkter og tjenester for å være kundedialog. Dette kan for eksempel være spørsmål om videoproduksjon eller forventet resultat.

Når vi inngår avtale om produksjon av video for din bedrift behandles personalia, kontaktopplysninger og betalingsopplysninger.

Formålet med behandlingen er å gjøre oss i stand til å levere avtalte produkter og tjenester til deg. Behandlingen av personopplysninger er nødvendig for å oppfylle en avtale med deg. Behandlingsgrunnlaget følger av personvernforordningen artikkel 6 nummer 1 bokstav b.

Personopplysninger knyttet til videoproduksjon behandles for perioden du har et eksisterende kundeforhold hos oss, og slettes tre år etter kundeforholdets opphør.

Betalings- og fakturaopplysninger behandles i tillegg for å oppfylle rettslige forpliktelser som påhviler AKASUKI AS etter bokføringsloven. Behandlingsgrunnlaget er forordningens artikkel 6 nummer 1 bokstav c. Opplysninger det er nødvendig å lagre for å oppfylle våre forpliktelser etter bokføringsloven, slettes senest etter fem år.

Hvem deles dine personopplysninger med?

Vi gir ikke dine personopplysninger videre til andre, med mindre vi har et lovlig grunnlag for utleveringen. Eksempler på slike lovlige grunnlag er vår avtale med deg eller at vi er rettslig forpliktet til å utlevere opplysningene.

Vi bruker databehandlere som samler inn, lagrer eller på annen måte behandler personopplysninger på våre vegne. Det gjør vi for at vi skal kunne tilby våre tjenester, ivareta våre berettigede interesser, oppfylle lovpålagte krav og å oppfylle avtalen med deg. Vi inngår alltid avtaler med våre databehandlere som sikrer at personopplysningene er godt ivaretatt.

Dette er våre databehandlere:

Vi benytter LinkedIn lead gen skjema for å samle inn og laste ned kontaktinformasjon til de som ønsker komme i kontakt via skjemaet.

Google er vår e-postklient, og leverandør av skylagring og analyseverktøy. Vi benytter Google Workspace for å kommunisere via e-post med kunder og potensielle kunder. Google Drive benyttes for skylagring og tekstbehandling. Google Analytics brukes for å analysere besøk på nettsiden vår.

Google er også vår leverandør av videokonferansetjenester. Skal du ha et digitalt møte med oss vil det normalt foregå på Google Meet.

Dropbox leverer skylagringstjenester for oss.

Vi benytter Microsoft Word for tekstbehandling.

Fiken er vårt regnskapsprogram.

Posten er vår leverandør av e-signering. Dersom du skal signere en kontrakt med oss vil det derfor skje med Postens e-signering.

Hubspot er CRM-plattformen vi benytter. Når du er i kontakt med oss som kunde eller potensiell kunde vil opplysninger kunne lagres her.

Vi benytter Facebook sin Facebookpixel for å registrere hvem som har besøkt våre nettsider.

Personopplysninger overføres til USA

I personvernkontekst har «overføring» to betydninger. En overføring kan for det første være at personopplysninger flyttes fra en server til en annen. For det andre, kalles det også en overføring der hvor noen har fjerntilgang på personopplysninger.

Utgangspunktet er at overføring av personopplysninger kan skje til land utenfor EØS (såkalte «tredjeland») dersom mottakeren av personopplysningene har gitt nødvendige garantier for behandlingen av personopplysninger, og det sikres at de som får sine personopplysninger overført har håndhevbare rettigheter og effektive rettsmidler. Tidligere var en løsning kalt «Privacy Shield» på plass for å sikre personvernet ved overføring av personopplysninger til USA. Denne løsningen ble imidlertid funnet ugyldig sommeren 2020.  

AKASUKI AS bruker foreløpig leverandører hvor det er nødvendig med begge disse formene for overføring av personopplysninger, for at vi skal kunne levere våre tjenester til deg. Våre leverandører befinner seg i USA, hvor den europeiske personvernforordningen ikke gjelder. Vi har imidlertid inngått databehandleravtaler med alle våre leverandører, og overføringen av personopplysninger til USA skjer i tråd med standard kontraktsklausuler vedtatt av Europakommisjonen. Dette er tiltak som sikrer at et godt personvern for den behandlingen av personopplysninger våre leverandører gjør på våre vegne.

Imidlertid er en del amerikanske selskap, deriblant våre databehandlere, underlagt lovgivning om gjør at de kan motta henvendelser fra amerikanske offentlige myndigheter med krav om å utlevere personopplysninger knyttet til bestemte fysiske personer. Slike utleveringsforespørsler skjer i tråd med amerikansk etterretningslovgivning. Innsamlingen skjer på en slik måte at det fanges opp opplysninger om flere personer enn bare den fysiske personen som er målet for innsamlingen av personopplysninger. Slike utleveringer kan vi ikke forhindre gjennom bruk av databehandleravtaler og standard kontraktsklausuler.

Selv om amerikanske offentlige myndigheter etter amerikansk lovgivning kan få innsyn i personopplysninger for etterretningsformål, er det ikke dermed sagt at dine opplysninger vil bli utlevert til amerikanske myndigheter, eller at de brukes aktivt dersom de skulle bli utlevert. Verken vi eller våre leverandører kan garantere for at en slik utlevering ikke vil skje, og vi vil heller ikke motta informasjon om en utlevering skjer. En eventuell utlevering av personopplysninger til amerikanske offentlige myndigheter innebærer at vi ikke lenger har kontroll over personopplysningene. Vi kan dermed ikke bestemme hva opplysningene skal brukes til eller når de skal slettes, og du har heller ikke mulighet til å utøve dine rettigheter etter personvernforordningen overfor amerikanske myndigheter. 

Dine rettigheter

Når vi behandler personopplysningene dine, har du enkelte rettigheter du kan benytte deg av. Hvis du ønsker å benytte deg av en av dine rettigheter, har du krav på svar så raskt som mulig og senest innen én måned. I noen tilfeller kan svarfristen forlenges med to måneder. Hvis det er nødvendig å forlenge svarfristen, informerer vi deg om dette innen én måned fra vi mottok henvendelsen din.

Dersom du ønsker å benytte dine rettigheter, kan du sende oss en henvendelse på e-post til post@akasuki.no. Du kan også sende en henvendelse per post til:

AKASUKI AS

OLAV RUSTIS GATE 7

5057 BERGEN

Innsyn i opplysninger

Du kan be om innsyn i de opplysningene som AKASUKI AS behandler om deg. Dersom du ønsker innsyn i opplysningene dine, ber vi deg bruke skjemaet for innsynsbegjæring. Skjemaet kan sendes til post@akasuki.no. Les mer om din rett til innsyn.

Korrigering av personopplysninger

Dersom du oppdager at AKASUKI AS behandler feil opplysninger om deg, for eksempel at du er registrert med feil adresse, kan du kreve at opplysningene rettes eller suppleres med tilleggsopplysninger. Les mer om din rett til korrigering.

Sletting av personopplysninger

Du kan i noen tilfeller be om at vi sletter dine personopplysninger, for eksempel hvis du mener det ikke lenger er nødvendig å behandle opplysningene for formålet de ble samlet inn for.  Selv om du ber om å få dine personopplysninger slettet, kan det likevel være nødvendig for oss å behandle opplysningene. Dette gjelder for eksempel hvis vi er lovpålagt å behandle opplysningene eller formålet med behandlingen ikke er oppnådd. Les mer om din rett til sletting her.

Begrensning av behandling av personopplysninger

I noen tilfeller kan du be om at behandlingen av dine personopplysninger begrenses. Når behandlingen begrenses, innebærer det at opplysningene kan lagres ikke brukes til andre ting uten ditt samtykke, med mindre det foreligger et unntak. Les mer om din rett til å kreve begrensning.

Protestere mot en behandling av personopplysninger

Dersom AKASUKI AS behandler dine personopplysninger med grunnlag i at behandlingen er nødvendig for å utføre en oppgave i allmennhetens interesse, eller for å oppnå formål knyttet til en berettiget interesse, har du rett til å protestere mot at personopplysningene dine behandles. Du kan lese mer om din rett til å protestere mot behandlingen her.

Du kan klage på vår behandling av dine personopplysninger

Dersom du mener at dine personopplysninger er blitt behandlet i strid med personopplysningsloven, håper vi at du vil gi oss beskjed.  Da kan vi undersøke nærmere hva som har skjedd, og forsøke å løse saken. Du kan også sende en klage til Datatilsynet. Her kan du lese om hvordan du klager til Datatilsynet.

Informasjonskapsler